Mysen Idrettsforening (Mysen IF) er en idrettsforening fra Mysen i Østfold. Mysen IF ble grunnlagt som Mysen turn- og idrettsforening (Mysen TIF) 18. januar 1903. Etter en turbulent tid danna flere tidligere medlemmer laget Mysen Arbeideridrettslag (Mysen AIF). I 1945 slo de seg sammen igjen og danna Mysen Idrettsforening (Mysen IF).

 

 

Et historisk tilbakeblikk:

Av Kjell- Harry Olausen

 

MYSEN STADION – MYSEN TURN OG IDRETTSFORENING.

 

Tidlig på 1900- tallet hadde Mysen Turn og Idrettsforening en turbulent periode knyttet til å finne en sentralt og godt egnet plass til en ny idrettsplass/ fotballplass. Foreningen fant etter hvert et egnet område og gikk til innkjøp av en parsell av Høytorpjordet i 1919. Idrettsforeningen startet deretter arbeidet med å opparbeide en ny fotballbane her med egne midler og med en stor grad av dugnadsinnsats.

 

Banen ble flittig benyttet at Mysen Turn og Idrettsforening, både til fotball og friidrett. Om vinteren ble det agt vann på banen slik at mange kunne gå på skøyter på banen. Men tidene var økonomisk trange, og det kostet mye å både betale for anlegget og å bekoste alt vedlikehold. Man inngikk derfor samtaler med Mysen kommune i 1929, som nå var egen kommune fra 1920, og kommunal overtakelse av anlegget. Det virker som om Mysen kommune over tok anlegget uten vederlag, men under den forutsetningen at kommunen over tok restgjelden og fremtidig vedlikehold sammen med idrettsforeningen.

 

Mysen idrettsplass, eller bare ”Plassen” som den ble omtalt som på folkemunne skulle i medhold av avtalen med kommunen være et nærområde for mysen`s befolkning for fotball og friidrett og som ski-anlegg. Idrettsanlegget ble nå oppgradert i samarbeid mellom Mysen kommune og Mysen Turn- og Idrettsforening, og det kom etter hvert på plass et klubbhus. Banen var en grusbane som var standarden på den tiden, og alle parter var godt fornøyd med løsningen.

 

Mysen Turn og Idrettsforening, senere omdøpt til Mysen Idrettsforening, fortsatt arbeidet med oppgraderingen etter at krigen sluttet i 1945, og foreningen bygde da de 2 tårnene med billettkiosker som fortsatt står ved hovedinngangen. I tillegg ble det bygget et plankegjerde rundt banen på 3 sider. Man må huske at  Mysenfotballen på den tiden faktisk var i første divisjon i landsdelserien, så det Var stor interesse rundt Myenfotballen.

 

I hovedsak ble det MIF som hadde det overordnede ansvaret for daglig drift og vedlikehold av anlegget, men utover på 50-tallet kom Mysen kommune mer med i vedlikeholdet, spesielt om vinteren. Da kom ”banemester” Halvorsen og parkarbeider Ivar Jahren med i arbeidet med å islegge hele ”plassen”. Da kom det både bane for lengdeløp og en plass for is-lek og bandy/hockey på indre bane. Etter at det gamle klubbhuset, som var bygget i treverk, brant på 50-tallet, og da hadde Mysen kommune og MIF et samarbeid om å bygge et nytt klubbhus i mur. Dette bygget står der fortsatt og danner i dag kjernen i det nye klubbhuset.

 

Men lengdeløpsbanen hadde sin storhetstid på 50-tallet, selv om den ikke hadde nasjonale målt med 400 meters bane. Vi hadde store løpere med Øyvind Mysen som den store løperen på sprint, han var en tid faktisk vurdert på landslaget. Men vi hadde også Johannes ”Johs” Lunde som ble kretsmester etter hvert.

 

Det hører til historien at MIF  etter krigen så etter et nytt sted for etablering av et mer omfattende idrettsanlegg, og i 1947 kjøpte MIF et område på Monaryggen. Det ble da nedsatt en komite på årsmøtet i 1949 – ”Komiteen for anlegg av Mysen idrettspark”. Komiteen besto av: Thorleif Isetorp, Arne Iversen, Trygve Andresen, Thor A. Krosby, Arne Lunde, Karl Eggen og Hermann Andresen.

 

Mona stadion ble etablert med gressbane, danse- og festplass, hotell og utkikkstårn. Men dette får ble tema en annen gang.

 

Men frem mot 70-tallet ble det tungvint med å ha en hovedarena på Mona, og MIF solgte anlegget for 1 million. Eidsberg kommune hadde da under planlegging en ny idrettshall som måtte finansieres. MIF inngikk da en avtale med kommunen om å bidra økonomisk med kr.500 000,- i gave samt kr. 500 000.- i rente og avdragsfritt lån i 5 år. I tillegg ble det gitt et betydelig bidrag til fundamentering av hallen. Det ble avtalt at MIF som en del kompensasjon skulle disponere og ha eierskap til et klubbrom i hallen.

 

I avtalen mellom MIF og kommunen heter det at idrettsplassen skulle få gressdekke, og det skulle opparbeides en ny grusbane for fotball og friidrett øst for den gamle banen. MIF påtok seg ansvaret for det daglige vedlikeholdet da kommunen aksepterte at Mysen stadion var MIF sin hjemmebane, og at denne skulle brukes av MIF uten kostnader.

 

I dag har banen kunstgress med under varme slik at baneanlegget har fått en betydelig oppgradering med kommunale midler, men det er hevet over enhver tvil at banen fortsatt er Mysen Idrettsforening sin bane og hjemmearena. Alle de andre lagene i Kommune har sine egne anlegg og har fått- og får betydelige økonomisk tildelinger fra kommunen.

 

Mysen Idrettsforening over tok eierskapet av det gamle klubbhuset på 80-tallet, og det ble vurdert å bygge et tilbygg  slik at dette huset kunne bli et fullverdig klubbhus med garderober/dusjanlegg, kontor, klubbrom og forsamlingsrom. MIF valgte på sitt årsmøte en byggekomité for å gjennomføre prosjektet, og det ble da Kjell-H Olausen som leder og prosjektansvarlig, Bjørn Hammersborg,, Tore Evju og Henry Vollebekk som medlemmer. Tilbygget ble vedtatt og oppført med en stor grad av dugnad fra foreningens medlemmer. Bygget var ferdig i 1983.